Canolfannau rhagoriaeth allweddol

Fel awdurdod lleol, rydym wedi gweithio’n galed dros y ddau ddegawd diwethaf i arallgyfeirio’r economi leol a buddsoddi mewn adfywio hen safleoedd diwydiannol ac mewn gwelliannau i’r seilwaith cyfagos. O ganlyniad i hyn, ynghyd â buddsoddiad cyhoeddus a phreifat mewn cyfleusterau arloesi ac ymchwil a datblygu a ffurfio partneriaethau gyda’r byd academaidd lleol, mae Castell-nedd Port Talbot bellach yn gartref i nifer o ganolfannau rhagoriaeth. Mae hyn yn golygu y gall busnesau sy’n sefydlu yma fanteisio ar y cyfleoedd sylweddol i drosglwyddo gwybodaeth a chydweithio ar ddatblygu cynnyrch.

Dyma rai o’r Canolfannau Rhagoriaeth Allweddol:

Castell-nedd Port Talbot hefyd yw’r lleoliad a ddewiswyd ar gyfer prosiect cyffrous Canolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd, cyfleuster profi rheilffordd o’r radd flaenaf, a fydd yn darparu gwasanaeth hollbwysig i weithgynhyrchwyr trenau o’r Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, gweithredwyr rhwydweithiau a’r diwydiant ehangach a’r gadwyn gyflenwi.