Lle i arloesi

Rydym ni’n croesawu syniadau a thechnolegau

Mae’n deg dweud bod Castell-nedd Port Talbot wedi gweld llawer o newidiadau yn y mathau o ddiwydiant a geir yn yr ardal, ond yr un peth sydd wedi parhau’n gyson ar hyd yr amser yw ein gallu i arloesi a chroesawu syniadau a thechnolegau newydd.

Mae ein canolfan weithgynhyrchu leol yn un o’r mwyaf yng Nghymru, gydag enw rhagorol am arloesedd cynnyrch o safon uchel a gweithlu hyblyg, sydd â sgiliau niferus.

Gan weithio mewn partneriaeth a sefydliadau academaidd lleol, a chyfleusterau arloesi ac Ymchwil a Datblygu allweddol yn yr ardal, ein ffocws yw adeiladu ar ein cryfderau er mwyn datblygu cymuned o fusnesau cydweithredol, arloesol, â lefel uchel o dwf mewn sectorau megis Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Lefel Uwch, Technoleg, Technoleg Feddygol ac Ynni.

Dyma rai o’r Canolfannau Rhagoriaeth Allweddol:

  • Y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI) – Prifysgol Abertawe
  • Sefydiad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Lefel Uwch (AEMRI) – Glannau’r Harbwr
  • Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru) – Glannau’r Harbwr
  • Canolfan Ragoriaeth Ymchwil Peirianneg – Prifysgol Abertawe (Campws y Bae)
  • SPECIFIC: Adeiladau sy’n Bwerdai – Prifysgol Abertawe (Campws y Bae)
  • Canolfan Printio a Chaenu Cymru – Prifysgol Abertawe (Campws y Bae)
  • Canolfan Gweithgynhyrchu Sypiau Lefel Uwch Cymru (CBM) – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Campws SA1 Abertawe)
  • Canolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru – Parc Ynni Baglan
  • Systemau Ynni Integredig Hyblyg (FLEXIS) – Prifysgol Caerdydd
  • Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) – Prifysgol Abertawe (Campws y Bae)

Bydd Castell-nedd Port Talbot hefyd yn croesawu meddianwyr cyntaf ei Chanolfan Dechnoleg ynni positif newydd yn gynnar yn 2022. Bydd yr adeilad arloesol hwn, ym Mharc Ynni Bae Baglan, yn darparu swyddfeydd a labordai hyblyg ar gyfer busnesau newydd, busnesau sydd eisoes yn bodoli a mewnfuddsoddwyr, gan ganolbwyntio ar arloesedd ac ymchwil a datblygu ar draws ystod o sectorau diwydiannol, gan gynnwys ynni, digidol a gwyddorau bywyd.

Castell-nedd Port Talbot hefyd yw’r lleoliad a ddewiswyd ar gyfer prosiect cyffrous Canolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd, cyfleuster profi rheilffordd o’r radd flaenaf, a fydd yn darparu gwasanaeth hollbwysig i weithgynhyrchwyr trenau o’r Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, gweithredwyr rhwydweithiau a’r diwydiant ehangach a’r gadwyn gyflenwi.

Mae CNPT yn rhan o Glwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC), sef partneriaeth rhwng diwydiant Cymru, cyflenwyr ynni, darparwyr seilwaith, y byd academaidd, y sector cyfreithiol, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau sector cyhoeddus. Ei ffocws yw helpu i gwrdd â ‘her fawr’ Twf Glân Strategaeth Ddiwydiannol y DU sy’n ceisio sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r DU wrth i’r byd symud i dechnolegau glanach. Mae partneriaid sector preifat yn cynnwys Tata, ABP a Siemens.

Mae SWIC yn buddsoddi mewn datblygu technolegau ynni newydd, gyda’r nod o wneud y mwyaf o gyfleoedd y rhanbarth o ran datgarboneiddio a thwf glân, gan wrthdroi’r dirywiad mewn gweithgynhyrchu traddodiadol a chynhyrchu twf economaidd. Mae ei brosiectau’n archwilio ystod o gyfleoedd ar gyfer cynhyrchu a defnyddio ynni ‘lanach’ gan gynnwys: hydrogen, CCUS (Technolegau Defnyddio a Storio Dal Carbon), cludo a chludo Co2, newid tanwydd (i alluogi datgarboneiddio diwydiant mawr), effeithlonrwydd prosesau a charbon isel. gweithgynhyrchu cynhyrchion dur a sment.